نمایشگر یک مطلب

شرح وظايف

 

-

وظايف دفتر آمار و اطلاعات

 

 • اجرای سرشماری های نفوس و مسکن , کارگاهی , کشاورزی و عشایر کوچنده
 •  
 • - جمع آوری آمارهای ثبتی دستگاه های اجرایی و بخش های مختلف اقتصادی
 •  
 • -چاپ و انتشار سالنامه آماری استان
 • -چاپ و انتشار کتابچه شاخص ها و نماگرهای اقتصادی, اجتماعی و فرهنگی فصلی و سالا نه
 •  
 • - اجرای بیش از 40 طرح نمونه گیری در سطح استان و استخراج, بازبینی , ادیت آدرس و ادیت موضوعی نتایج این طرح ها
 •  
 • - تهیه حسابهای منطقه ای استان
 •  -انجام تجزیه و تحلیل آماری نتایج طرح ها و سرشماری ها
 •  
 • -پاسخگویی به نیازهای آماری دستگاههای اجرایی, محققین و دانشجویان
 •  
 • - تهیه و بهنگام سازی نقشه های آماری استان