نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقايسه نرخ تورم استان يزد و كشور


نتايج طرح آمارگيري از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري سال 1393 منتشر شد.

بنابر اعلام دفتر آمار و اطلاعات استانداري شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري استان يزد در سال 93 ، 203/3 و نرخ تورم 14/7 درصد بوده است و اين در حالي است كه شاخص كل كشور 195/0 و نرخ تورم 14/8 درصد بوده است.

 

جدول شاخص بهای کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای شهری و درصد تغییرات شاخص سال 1393
         
 گروههای کالاهاوخدمات كل كشور استان يزد
شاخص نرخ تورم شاخص نرخ تورم
شاخص كل 195.0 14.8 203.3 14.7
خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات 230.8 9.7 238.3 8.9
خوراكيها و آشاميدني ها 229.7 9.8 237.8 9.0
خوراكيها 228.7 9.8 236.0 8.9
نان و غلات 200.1 11.8 218.5 17.3
گوشت قرمز و سفيد و فرآورده هائ آنها 217.1 6.9 222.9 6.5
گوشت قرمز و گوشت ماكيان 209.4 5.5 215.5 4.8
ماهي ها و صدف داران 271.9 15.3 302.3 20.7
شير، پنير و تخم مرغ 224.6 14.3 236.0 12.5
روغنها و چربيها 237.2 9.3 249.0 9.4
ميوه و خشكبار 244.5 9.8 252.2 7.1
سبزيجات (سبزئ هاوحبوبات ) 322.6 6.9 300.5 0.7
شكر، مربا، عسل ، شكلات و شيريني  )قند و شكر و شيرينيها 197.9 12.5 217.8 14.2
محصولات خوراكي طبقه بندئ نشده در جائ ديگر 224.1 15.7 260.6 18.1
چائ ، قهوه ، كاكائو، نوشابه و آب ميوه (نوشابه هائ غير الكلي 254.7 11.0 294.7 9.8
دخانيات 292.8 3.0 338.2 4.8
كالاهائ غير خوراكي و خدمات 182.7 17.2 189.5 17.8
پوشاك و كفش 221.8 15.8 218.7 15.0
مسكن ، آب ، برق ، گاز و ساير سوختها 167.1 17.9 161.9 21.5
مسكن 168.3 17.0 155.3 20.9
اجاره 167.7 16.9 154.4 20.8
خدمات نگهدارئ و تعمير واحد مسكوني  (خدمت ) 207.4 18.9 202.4 23.9
آب ، برق و سوخت 159.9 24.5 184.8 23.4
مبلمان و لوازم خانگي و نگهدارئ معمول آنها 221.3 10.8 249.0 11.3
بهداشت و درمان 203.7 20.9 214.8 19.4
حمل ونقل 202.3 23.5 200.3 29.0
ارتباطات 125.5 5.0 132.7 10.2
تفريح و فرهنگ 213.0 15.3 305.2 4.1
آموزش 145.6 16.6 126.2 9.2
هتل و رستوران 208.4 18.2 233.3 21.6
كالاها و خدمات متفرقه 200.7 10.0 219.0 14.0
شاخص كل* (بدون اجاره) 206.7 14.1 218.6 13.4
كالاها 217.2 13.0 224.3 13.2
خدمات 172.1 17.2 176.1 17.4