نمایشگر یک مطلب

گزيده‌ي شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي

گزيده‌ي شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان ساليانه

سال 1385

سال 1386

سال 1387

سال 1388

سال 1389

سال 1390

 سال 1391

سال 1392

سال 1393

 

 

گزيده‌ي شاخص‌ها و نماگرهاي اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي استان فصلي

( 1384) بهار - تابستان - پاييز - زمستان

( 1385) بهار - تابستان - پاييز - زمستان

( 1386) بهار - تابستان - پاييز - زمستان

( 1387) بهار - تابستان - پاييز - زمستان

( 1388) بهار - تابستان -پاييز - زمستان

( 1389)بهار - تابستان - پاييز -زمستان

(1390) بهار - تابستان- پاييز- زمستان

(1391) بهار -تابستان- پاييز- زمستان

(1392) بهار - تابستان - پاييز - زمستان

(1393) بهار - تابستان - پاييز - زمستان

(1394) بهار - تابستان - پاييز - زمستان